DENNÝ STACIONÁR


      V projekte je naplánované denné centrum - stacionár s kapacitou cca 30 osôb. (Opatrovateľská služba-rehabilitačné aktivity-pracovné terapie-záujmové činnosti)

       Niektoré služby uvedeného zariadenia môžu byt poskytované aj obyvateľom domov, ktorí o to požiadajú (zabezpečenie stravy, opatrovateľskú starostlivosť).