Hippokrates

Poistenie profesijnej
zodpovednosti


Zodpovednosť lekára

Hippokrates a legislatíva

Všeobecné poistné
podmienkyStiahnite si:

Právna ochrana a poistný
balík Hippokrates


Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovateľa  je  v súčasnej dobe neodmysliteľnou súčasťou
 1.   poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia a zároveň poistenie lekára zamestnanca ( poistenie HIPPOKKRATES )
 2. Pre poistenie všeobecnej zodpovednosti je charakteristické veľké množstvo výluk z poistenia v základnom poistení. Klienti poisťovní často nevenujú pozornosť preštudovaniu všeobecných poistných podmienok a často uzatvárajú toto poistenie v presvedčení, že poistením sú kryté akékoľvek škody spôsobené tretím stranám. Mnohé z rizík, ktorým sú podnikatelia vystavení sú však zo základného poistenia vylúčené a je nutné si ich pripoistiť. Ide sa napríklad o:
 3.       Poistenie regresných nákladov zdravotných a sociálnej poisťovne. V prípade ak spôsobíte niekomu škodu na zdraví zdravotná poisťovňa si môže od vás vymáhať náklady na liečenia poškodeného. Tak isto sociálna poisťovňa bude požadovať úhradu položiek ako sú nemocenské dávky, dôchodkové zabezpečenie, náhradu za stratu zárobku, náhradu za stratu dôchodku, náhradu za bolesť a stratu a sťaženie spoločenského postavenia, atď. Pri vážnejšom poškodení zdravia sa tieto sumy môžu vyšplhať až na niekoľko mil. korún.
 4. Upozornenie : V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je zákonom stanovená plná zodpovednosť ! ** týka sa fyzických aj. právnických osôb
 5. ( zodpovednosť vyplývajúca z obchodných vzťahov je upravená obch. zák. do výšky splateného zákl. imania)
 6.  Poistenie zodpovednosti za škodu je orientované na prevzatie finančného záväzku, za ktorý poistený zodpovedá poškodenému, ak bola ujma spôsobená činnosťou, na ktorú je poistenie zodpovednosti za škodu dohodnuté. Plní dve základné úlohy:
 7.  l. ochraňuje osoby zodpovedné za škodu spôsobenú inému (tretej osobe), pred mimoriadnym a dlhodobým zaťažením, ktoré by ich mohlo zasiahnuť pri náhrade škôd veľkého rozsahu,
 8. 2. zabezpečuje uspokojenie nárokov poškodených aj vtedy, ak zodpovedná osoba nemá dostačujúce peňažné prostriedky na uhradenie ujmy, za ktorú zodpovedá poistený. Poistenie zodpovednosti za škodu môžeme i rozčleniť na:
 9. zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, Zákon stanovuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na dané riziko, prípadne na minimálne poistné krytie, pre
 10. Pracovnoprávnu zodpovednosť –  zodpovednosť vyplývajúca z pracovno-právnych vzťahov.   
 11. Trestnoprávnu zodpovednosť -  zodpovednosť vyplývajúca z trestno-právnych predpisov, ktorých základom je Trestný zákon – zákon č. 140/1961. Ide tu o zodpovednosť za spáchaný trestný čin a násl. stanovené Zákonom č. 437 /2004 z 30. júna 2004
 12.       o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení
 13.      zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu,
 14.      povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu.
 15. Zákonné poistenie
 16. Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľských subjektov. Patrí sem poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou neštátneho zdravotníckeho zariadenia a poistenie organizácií pre prípad zodpovednosti za škodu. Podnikateľský subjekt je povinný sa poistiť na základe príslušného zákona. Nerozhoduje sa, či sa chce poistiť voči takémuto typu rizika.
 17. - V rámci zákonného poistenia vzniká poistný vzťah na báze právneho predpisu. vzniká automaticky priamo zo zákona, je v platnosti bez ohľadu na to či boli platby poistného uhradené alebo nie  poistenie   je  zákonnou  podmienkou  pre výkon  činnosti  poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti a  zdravotníckych pracovníkov, zákon NR SR č. 578/2004 s účinnosťou od 1.1.2005
 18. – zákon č. 40/1964 Zb.  § 789 Občiansky zákonník
 19. *.  Občianskoprávna zodpovednosť - je zodpovednosť vyplývajúca z občiansko-právnych predpisov, ktorých základom je občiansky zákonník
 20. c) zodpovednosť za škodu vzniknutú na živote a zdraví  alebo
 21. na veci, prípadne zodpovednosť za inú majetkovú škodu (poistenie zodpovednosti za škodu).
 22. Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
 23.     je poistenie, ktoré má čisto fakultatívny charakter. Patria sem poistenia zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť podnikateľský subjekt inému subjektu následkom svojej podnikateľskej činnosti. Na slovenskom poistnom trhu sú dostupné pre podnikateľov tieto nasledovné poistné produkty:
 24. zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania, poistenie zodpovednosti súkromných lekárov a zodpovednosti za zdravotnícky personál
 25. Povinné zmluvné poistenie
 26. - táto forma poistenia dáva možnosť istého výberu poisťovateľov a zároveň umožňuje využívať možnosti istých stimulov,
 27. úloha spočíva v ochrane proti následkom činností, ktoré môžu byť následkom   zvýšeného rizika. Zabezpečuje sa tak proti poškodeniu, možnosťou úhrady škôd týmto rizikom spôsobených,
 28. - využíva sa v oblasti súkromného podnikania, v oblastiach vybraných profesií, kde povinnosť uzatvoriť príslušnú poistnú zmluvu vychádza z právnych predpisov upravujúcich výkon príslušných profesií.
 29. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie sú povinné uzatvárať najmä podnikateľské subjekty, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na základe licencií, povolení alebo koncesií. Treba uviesť, že povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu je podmienkou k tomu, aby podnikateľské subjekty mohli prevádzkovať činnosť, na ktorú dostanú oprávnenie.
  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu zahrňuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu všetkého druhu.
 30. -poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti lekárov
 31. Poistenie HIPPOKRATES
 32. Poistenie je v súlade s platnou legislatívou
 33. Rieši komplexne v rámci jednej poistnej zmluvy poistenie zodpovednosti a právnu ochranu vo všetkých oblastiach  právna ochrana v pracovnom práve, právna ochrana v trestnom práve, právna ochrana v disciplinárnej oblasti 
 34. Poistenie je možné uzatvoriť pre lekárov poskytovateľov i lekárov zamestnancov
 35. Zvýhodnené tarify ,rozdiely od 100 až do 400 %
 36. Poskytuje výhodné pripoistenia pre výkon povolania – lekára
 37. Jediný  komplexný poistný produkt svojho druhu - po obsahovej i technickej stránke na slovenskom poistnom trhu ,zo zameraním na cieľovú skupinu lekárov
 38. Pri poistení zamestnancov získava zamestnávateľ zvýhodnené tarify pre poistenie zodpovednosti poskytovateľa

 

 


UZATVORENÉ! POISTNÉ ZMLUVY SÚ V PLATNOSŤI, NOVÉ ZMLUVY SA CEZ Generali Poisťovňu, a.s NEUZATVÁRAJÚ!