Hippokrates

Poistenie profesijnej
zodpovednosti


Zodpovednosť lekára

Hippokrates a legislatíva

Všeobecné poistné
podmienkyStiahnite si:

Právna ochrana a poistný
balík Hippokrates


...pôsobíte v oblasti, kde Vám štát priamo zo zákona určuje povinnosť poistiť sa ?


Poistenie profesijnej zodpovednosti.

Poistenie profesijnej zodpovednosti patrí medzi povinné zmluvné poistenia. To znamená, že prevádzkovateľovi určitej činnosti právny predpis priamo ukladá povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu*. 
– zákon č. 40/1964 Zb.  § 789 Občiansky zákonník
*.  Občianskoprávna zodpovednosť - je zodpovednosť vyplývajúca z občiansko-právnych predpisov, ktorých základom je občiansky zákonník

 (2) Osobitný predpis môže ustanoviť fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu (povinné zmluvné poistenie). -  Zákon 578/2004 §79 Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a povinnosti zdravotníckeho pracovníka *

c) zodpovednosť za škodu vzniknutú na živote a zdraví  alebo
na veci, prípadne zodpovednosť za inú majetkovú škodu (poistenie zodpovednosti za škodu).

 Povinné poistenie   je  zákonnou  podmienkou  pre výkon  činnosti  poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti a  zdravotníckych pracovníkov, zákon NR SR č. 578/2004 s účinnosťou od 1.1.2005

Štát k tomuto kroku pristupuje v prípadoch, keď existuje zvýšené riziko vzniku škôd pri vykonávaní určitej činnosti, pričom existuje reálny predpoklad, že prevádzkovateľ takejto činnosti by nemohol v plnej miere poskytnúť odškodnenie poškodeným osobám.

Zákon stanovuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na dané riziko, prípadne na minimálne poistné krytie, pre Pracovnoprávnu zodpovednosť –  zodpovednosť vyplývajúca z pracovno-právnych vzťahov. *   Trestnoprávnu zodpovednosť -  zodpovednosť vyplývajúca z trestno-právnych predpisov, ktorých základom je Trestný zákon – zákon č. 140/1961. Ide tu o zodpovednosť za spáchaný trestný čin a násl. stanovené Zákonom č. 437 /2004 z 30. júna 2004
o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení

 

 {*  zákon  578 §79 Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a povinnosti zdravotníckeho pracovníka * } a je vecou poisťovateľa a poistníka, v akom rozsahu a za akých podmienok poistenie uzavrú. **

 

Ponúkame vám balík poistných služieb   Hippokrates , ktorý bol vypracovaný spoločnosťou  ECOM WOLD s.r.o,v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou a  poisťovňou Generali, a.s.,s cieľom uspokojiť požiadavky jej členov a je exkluzívne určený len pre členov Slovenskej lekárskej komory ,  ako lekári-zamestanci v pracovnoprávnom vzťahu ,alebo ako lekári-poskytovatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe licencie.

 

Jedinečnosť a  výhody  poistenia   v tom , že lekári  si môžu  komplexne zabezpečiť:

- ponúka možnosť komplexne poistiť klienta proti rizikám, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;

- klient má možnosť výberu jednej z dvoch variant podľa toho či ide o lekára – samostatného poskytovateľa alebo lekára – zamestnanca;

poistenie je možné zostaviť presne podľa požiadaviek klienta; základný balík, ktorý obsahuje poistenie právnej ochrany a poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu povolania je možné rozšíriť o poistenie prerušenia prevádzky alebo práceneschopnosti, či úrazové poistenie.

 

 
Právna ochrana

poistenie právnej ochrany chráni Vašu osobu pred neoprávnenými nárokmi , ktoré vzniknú v súvislosti  možnými  spormi s poisťovňami, nadriadenými, alebo zo zmluvných sporov.
Na základe poistenia právnej ochrany preberá poisťovňa  odôvodnené a účelne vynaložené náklady, potrebné k uplatneniu právnych záujmov poisteného v nasledujúcich oblastiach: trestné právo, pracovné právo, správne konanie,záväzkové právo.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania lekára

poistenie zodpovednosti slúži k pokrytiu oprávnených nárokov a odmietnutiu neoprávnených nárokov na náhradu škody spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a splňuje zákonom stanovenú povinnosť poistného krytia pre Vaše pracovné a odborné zameranie.
Pre akékoľvek poistenie zodpovednosti za škodu platí jedna dôležitá zásada: poistením sú vždy kryté iba škody, na ktoré má poškodený nárok. To znamená, že plnenie poisťovne sa vždy obmedzí iba na odškodnenie, ktoré prislúcha poškodenému podľa platnej legislatívy !( vid´.bod.1.)

 

Poistenie prerušenia prevádzky alebo dennej dávky pri práceneschopnosti

umožňuje pokryť Vaše náklady resp. výdaje, ak v prípade choroby alebo úrazu nie ste schopný vykonávať´  Vašu prácu, zamestnanie.

 

Úrazové poistenie

poistná suma chráni Vašich najbližších v prípade smrti úrazom a zároveň chráni Vašu osobu pri úrazoch, následkami ktorých dôjde k čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu vykonávať´ Vaše lekárske povolanie.

 

Legislatíva

Dovoľujeme si Vás upozornit´na niektoré skutočnosti uvedené v zákone,ktoré sa bezprostredne týkajú  poskytovania zdravotnej starostlivosti a ponúkame Vám možnosť chrániť svoju osobu a práva pri výkone povolania lekára.

 

*z.578  § 79 pís.u. ) uzavriet´zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti., poistenie musí trvat´po celý čas ,počas ktorého je poskytovatel´oprávnený poskytovat´zdravotnú starostlivosť´.

 **Pokuty
§ 82
(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) môže uložiť držiteľovi povolenia vydaného podľa tohto zákona
pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených a) v § 79 od. 1 písm. f) až i), l), p), q), s), u), w), x), y) a z) až do výšky 20 000 Sk,

 (2) Komora príslušná na vydanie licencie (§ 68 ods. 2 až 6) môže uložiť držiteľovi licencie na výkon samostatnej  zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)] pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených  a) v § 79 ods. 1 písm. i), l), p), q), u), w) a x) až do výšky  20 000 Sk, 

 


UZATVORENÉ! POISTNÉ ZMLUVY SÚ V PLATNOSŤI, NOVÉ ZMLUVY SA CEZ Generali Poisťovňu, a.s NEUZATVÁRAJÚ!